Hội Đồng Trị Sự Quyết Định Tặng Bằng Tuyên Dương Công Đức,Bằng Công Đức - Phật Giáo Việt Nam
07:26 +07 Thứ năm, 23/05/2024

Hội Đồng Trị Sự Quyết Định Tặng Bằng Tuyên Dương Công Đức,Bằng Công Đức

Thứ tư - 06/06/2012 11:12
(HDPT) - Tặng Bằng Tuyên Dương Công Đức,Bằng Công Đức Cho tập thể và cá nhân Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương GHPGVN Nhiệm kỳ VI (2007-2012)
 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

•–— o 0 o—–•

Số:197/QĐ.HĐTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     ----------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5  năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng Tuyên Dương Công Đức,Bằng Công Đức

Cho tập thể và cá nhân Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương GHPGVN

Nhiệm kỳ VI (2007-2012)

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

-         Căn cứ điều 44.45 Chương X Hiến Chương GHPGVN;

-         Căn cứ điều 54 Chương XI Nội quy Ban Tăng Sự Trung Ương GHPGVN;

-         Căn cứ tờ trình số 023/DS.BHDPT ngày 16/5/2012 của Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam;

-         Được sự nhất trí của Ban Thường Trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

ĐIỀU 1: Nay tặng bằng tuyên dương công đức,bằng công đức của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam cho tập thể và cá nhân thành viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương nhiệm kỳ VI (2007-2012) đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động Phật sự của Giáo Hội.

 

ĐIỀU 2: Hòa Thượng Tổng Thư ký Hội Đồng Trị Sự,Văn phòng 2 Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam,Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

Nơi Nhận:

-         Như điều 2 “để thi hành”

            -         Lưu VP1-VP2

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 (đã ký)

 

Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

              

 

DANH SÁCH

Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương nhiệm kỳ VI (2007-2012)

Được tặng bằng tuyên dương công đức và Bằng công đức

Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

 

A.BẰNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC:

   

1.  Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.

2.  Phân Ban Cư Sĩ Phật Tử Trung Ương.

3.  Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương.

4.  Tiểu Ban Phật Tử Dân Tộc Trung Ương.

5.  Hòa Thượng Thích Thiện Duyên,Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.

6.   Hòa Thượng Thích Đạt Đạo,Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban HDPT Trung Ương.

7.  Thượng tọa Thích Thanh Điện,Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban HDPT Trung Ương (đặc trách phía bắc).

8.  Hòa Thượng Thích Thanh Hùng,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương kiêm Trưởng Phân Ban Cư Sĩ Phật Tử Trung Ương.

9.   Hòa Thượng Thích Giác Giới,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương kiêm Trưởng Tiểu Ban Hệ Phái Khất Sĩ.

10.  Hòa Thượng Thích Thiện Trí,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương kiêm Trưởng Tiểu Ban Phật Tử Dân Tộc Trung Ương.

11.  Thượng Tọa Thích Thiện Bảo,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương kiêm Trưởng Tiểu Ban Thanh Thiếu Nhi Phật Tử Trung Ương.

12.  Hòa Thượng Thích Hộ Chánh,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương kiêm Trưởng Tiểu Ban Phật Tử Nam Tông Kinh.

13.  Hòa Thượng Thích Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương kiêm Trưởng Tiểu Ban Bảo Trợ Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.

14.  Hòa Thượng Thích Khế Chơn,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.

15.  Thượng Toạ Thích Thanh Nhã,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.

16.  Thượng Tọa Thích Thanh Giác,Phó Trưởng Phân Ban Cư Sĩ Phật Tử Trung Ương.

17.  Thượng Toạ Thích Thiện Toàn,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.

18.  Đại Đức Thích Chiếu Tạng,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.

19.  Thượng Tọa Thích Duy Trấn, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương kiêm trưởng Ban Phật Tử Người Hoa Trung Ương.

20.  Thượng Tọa Thích Chơn Không, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh thư ký Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.

21.  Đại Đức Thích Phước Nghiêm, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương đặc trách Hoằng Pháp.

22.  Thượng Tọa Thích Chân Tính,Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung Ương,thành viên ban vận động tài chánh Hội Thảo và Đại Lễ Quy Y.

23.  Đại đức Thích Truyền Tứ,Phó Trưởng Ban TTXH Báo Giác Ngộ,thành viên ban vận động tài chánh Hội Thảo và Đại Lễ Quy Y.

24.  Ni Sư Thích Nữ Huệ Từ,Phó Trưởng Ban TTXH Trung Ương,thành viên ban vận động tài chánh Hội Thảo và Đại Lễ Quy Y.

25.  Ni Sư Thích Nữ Liên Thanh,Phó Trưởng Ban TTXH Trung Ương,thành viên ban vận động tài chánh Hội Thảo và Đại Lễ Quy Y.

26.  Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều – Nguyễn Thắng Nhu,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương kiêm Trưởng Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương.

27.  Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Huệ - Nguyễn Đức Chân,Phó Thư Ký kiêm Chánh Văn Phòng Ban HDPTTW,Phó Thường Trực Phân Ban GĐPT Trung Ương.

28.  Cư Sĩ Diệu Nhân – Nguyễn Thị Xuân Loan,Phó thư ký Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương Trung Ương.

 

B.BẰNG CÔNG ĐỨC:

      

1.  Tiểu Ban Thanh Thiếu Nhi Phật Tử.

2.  Tiểu Ban Phật Tử Nam Tông Khmer.

3.  Tiểu Ban Phật Tử Nam Tông Kinh.

4.  Tiểu Ban Phật Tử Hệ Phái Khất Sĩ.

5.  Tiểu Ban Phật Tử Người Hoa.

6.  Tiểu Ban Liên Lạc Phật Tử Hải Ngoại.

7.  Tiểu Ban Bảo Trợ Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.

8.   Hòa Thượng Lý Sa Muoth,Ủy Viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.

9.  Đại Đức Thích Đạt Đức,Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.kiêm trưởng Tiểu Ban Phật Tử Hải Ngoại Trung Ương.

10.  Thượng Tọa Thích Huệ Thông,Ủy Viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương Kiêm Phó Trưởng Phân Ban Cư Sĩ Phật Tử Trung Ương.

11.  Thượng Tọa Thích Minh Thiện,Ủy Viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương Kiêm Phó Trưởng Phân Ban Cư Sĩ Phật Tử Trung Ương.

12.  Thượng Tọa Thích Trí Minh,Ủy Viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.

13.  Đại Đức Thích Tâm Thiệu,Ủy Viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.

14.  Thượng Tọa Thích Huệ Thành,Phó Ban Đại Diện Phật Giáo Huyện Nhà Bè,thành viên ban vận động tài chánh Hội Thảo và Đại Lễ Quy Y.

15.  Đại Đức Thích Trung San, Phó thư ký Ban HDPT Trung Ương.

16.  Đại Đức Thích Thiện Thật, Phó thư ký Ban HDPT Trung Ương.

17.  Đại Đức Thích An Đạt,Thư ký Tiểu Ban Thanh Thiếu Nhi Phật Tử Trung Ương.

18.  Sư Cô Thích Nữ Nguyên Hoa,Thư Ký Tiểu Ban Phật Tử Dân Tộc Trung Ương.

19.  Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Trừng – Nguyễn Văn Quýnh,Phó Trưởng Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương.

20.  Huynh trưởng cấp Tấn Thị Bá – Huỳnh Văn Tùng,Phó Thư Ký Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương.

21.  Cư sĩ Tịnh Uyển – Nguyễn Thị Oanh,Thủ quỹ Phân Ban GĐPT Trung Ương.

22.  Cư sĩ Tâm Hạnh – Nguyễn Thị Phúc,Ủy Viên Phân Ban Cư Sĩ Phật Tử Trung Ương.

23.  Cư sĩ Nhuận Trí Thông – Đoàn Danh Tuấn,Phó Ban Bảo Trợ Ban Hướng Dẫn Phật Tử Tp.Hồ Chí Minh.

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn Phattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này