Kế hoạch dự thảo tu chỉnh Hiến chương GHPGVN - Phật Giáo Việt Nam
05:27 +07 Thứ hai, 17/06/2024

Kế hoạch dự thảo tu chỉnh Hiến chương GHPGVN

Thứ hai - 19/03/2012 22:58
(HDPT) - Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là sự kế thừa tính ưu việt, truyền thống của các tổ chức, Hệ phái thành viên sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời là sự tập đại thành tư tưởng, trí huệ của chư Tôn đức tiền bối các Tổ chức
 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
------ o0o ------
Số:  090/KH. HĐTS
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- o0o ----------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2012

 

 

KẾ HOẠCH

DỰ THẢO GÓP Ý TU CHỈNH HIẾN CHƯƠNG GHPGVN

TRÌNH ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII – NĂM 2012

 

I. KHÁI NIỆM:

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là sự kế thừa tính ưu việt, truyền thống của các tổ chức, Hệ phái thành viên sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời là sự tập đại thành tư tưởng, trí huệ của chư Tôn đức tiền bối các Tổ chức, Hệ phái Phật giáo trong cả nước đã được Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật giáo thông qua ngày 07/11/1981 và đã được Hội đồng Bộ trưởng chuẩn y bằng quyết định số 83/HĐBT ngày 29/12/1981, gồm 11 chương, 45 điều. Hiến chương Giáo hội đã được tu chỉnh 4 lần:

-     Lần thứ nhất: Năm 1987 đã được tu chỉnh và thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ II ngày 29/10/1987. Nội dung gồm: 11 chương, 46 điều. Chính phủ duyệt y tại văn bản số 144 ngày 04.8.1988.

-     Lần thứ hai: Năm 1992 đã được tu chỉnh và thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ III ngày 04/11/1992. Nội dung gồm: 11 chương, 47 điều. Chính phủ duyệt y tại văn bản số 471 ngày 30.12.1992.

-     Lần thứ ba: Năm 1997 đã được tu chỉnh và thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV ngày 23/11/1997. Nội dung gồm: 11 chương, 48 điều. Chính phủ duyệt y tại văn bản số 5 ngày 27.5.1998.

-     Lần thứ tư: Năm 2007 đã được tu chỉnh và thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI ngày 14/12/2007. Nội dung gồm 12 chương 52 điều. Chính phủ duyệt y tại văn bản số 02 ngày 23/01/2008.

Để phù hợp với tình hình thực tế của xã hội, nhất là nhu cầu Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng đa dạng và phát triển toàn diện trong thế kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo, theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị kỳ V khóa VI Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày 31/12/2011, V/v dự kiến kế hoạch góp ý Tu chỉnh Hiến chương, trình Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ VII năm 2012 tại Thủ đô Hà Nội.

II. NHÂN SỰ BAN TU CHỈNH HIẾN CHƯƠNG

Trưởng ban                             : Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Phó ban                                   : Hòa thượng Thích Chơn Thiện

: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

: Hòa thượng Dương Nhơn

: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

: Hòa thượng Thích Trí Quảng

: Hòa thượng Thích Giác Toàn

Thư ký                         : Hòa thượng Thích Thiện Pháp

: Hòa thượng Đào Như

: Hòa thượng Thích Gia Quang

: Hòa thượng Thích Thanh Duệ

: Thượng tọa Thích Thiện Thống

: Đại đức Thích Đức Thiện

: Đại đức Thích Minh Tiến

: Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

Ủy viên           : HT. Thích Thiện Tánh                      HT. Thích Huệ Trí

: HT. Thích Trí Tâm               HT. Thích Thiện Tâm

: TT. Thích Quảng Hà                        Đại đức Thích Tiến Đạt

III. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN:

A. Thời gian: Từ ngày 01/4/2012 –  01/10/2012.

B. Cách thức tu chỉnh:

a. Trên cơ sở nội dung Hiến chương GHPGVN đã được tu chỉnh lần thứ IV tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI, gồm 12 chương, 52 điều, dự thảo tu chỉnh Hiến chương lần thứ V, theo hướng như sau:

- Thêm hoặc bớt các chương, điều, mục; nêu cụ thể từng điều, nội dung vấn đề được góp ý theo trình tự của Hiến chương hiện hành.

- Tên gọi các chương, điều, mục.

- Trên cơ sở thực tế của mọi lĩnh vực hoạt động để góp ý tu chỉnh.

- Các tiêu chuẩn cơ cấu nhân sự, số lượng tăng hoặc giảm các thành viên Ban Thường trực, Ủy viên HĐTS, sự thành lập thêm hoặc bớt danh xưng các Ban, Viện trong Ban Thường trực, danh xưng các cấp Giáo hội, hệ thống tổ chức và thành phần Lãnh đạo các cấp Giáo hội.

- Chức năng, quyền hạn nhiệm vụ cụ thể của Ban Thường trực HĐTS, Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo v.v…

- Thời gian hội họp của Trung ương Giáo hội, của Tỉnh, Thành hội Phật giáo, của quận, huyện, thị xã, thành hội thuộc tỉnh và những gì cần điều chỉnh.

b. Thời gian tổ chức phiên họp lấy ý kiến tu chỉnh Hiến chương:

Từ tháng 4/2012, Ban Tu chỉnh Hiến chương sẽ gởi bản Hiến chương hiện hành đính kèm theo phần dự kiến tu chỉnh, xin ý kiến góp ý tu chỉnh của Chư Tôn đức, Cư sĩ Ban Thường trực HĐTS,  Ủy viên Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

Khi nhận ý kiến phản hồi góp ý tu chỉnh Hiến chương từ Chư Tôn đức, Cư sĩ Ban Thường trực HĐTS, Ủy viên Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo, Ban Tu chỉnh Hiến chương sẽ tổng kết thành bản sơ thảo tu chỉnh Hiến chương lần I, trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự duyệt y.

- Từ tháng 5/2012: Trong đợt sinh hoạt Giáo hội hướng đến Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, Ban Tu chỉnh Hiến chương sẽ tổ chức Hội nghị mở rộng góp ý tu chỉnh Hiến chương tại 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kết hợp với kế hoạch Bồi dưỡng Giảng sư trước khi vào Hạ năm 2012 của Ban Hoằng pháp Trung ương (thành phần tham dự gồm: Ban Tu chỉnh Hiến chương, các Ban, Viện Trung ương, Trưởng ban, Chánh – Phó Thư ký Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo).

- Từ tháng 6 đến tháng 9/2012: Ban Tu chỉnh Hiến chương sẽ đúc kết tất cả những phần góp ý, để báo cáo với Ban Thường trực HĐTS tại Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giữa năm 2012.

- Từ tháng 10/2012: Đúc kết, hoàn chỉnh các phần góp ý tu chỉnh Hiến chương GHPGVN hiện hành, trình Ban Tôn giáo Chính phủ cho ý kiến; lập văn bản trình Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII dự kiến tổ chức vào hạ tuần 11/2012 để được thông qua.

IV. PHẦN ĐÚC KẾT GÓP Ý TU CHỈNH HIẾN CHƯƠNG:

Ban Nội dung Đại hội sẽ thực hiện thành tập Hiến chương đã được góp ý tu chỉnh và đưa vào hồ sơ Đại hội để các Đại biểu nắm vững tình hình và nội dung Hiến chương dự thảo được tu chỉnh. Sau khi đã được Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII chính thức thông qua, Trung ương Giáo hội sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn và ban hành.

    

 

 

 

Nơi nhận:
- UBTWMTTQVN, Ban Dân vận TW
- Ban Tôn giáo Chính phủ
- UBMT, BTG các Tỉnh – Thành phố
“Kính tường”
- Thành viên HĐCM, HĐTS, Ban Viện TW  GHPGVN
- Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo
“để thực hiện”
- Lưu VP1 – VP2

 

TM. BAN TU CHỈNH HIẾN CHƯƠNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TRƯỞNG BAN
 (đã ký)
 HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

 

 

 

 
(GHPGVN)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn Phattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này