Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VII - Phật Giáo Việt Nam
07:03 +07 Thứ năm, 23/05/2024

Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VII

Thứ sáu - 12/07/2013 13:24
Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VII

Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VII

(HDPT) - Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam....
 
 
NỘI QUY
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
LỜI NÓI ĐẦU
 
Trong hàng đệ tử Phật, Phật tử tại gia luôn luôn là bộ phận đông đảo trong "Tứ chúng đồng tu” của Phật giáo, đã có những cống hiến xứng đáng trong các Phật sự lợi đạo ích đời.
Do vậy, tại Điều 25 Chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định trong Hội đồng Trị sự có Ban Hướng dẫn Phật tử để chuyên trách hướng dẫn sinh hoạt tu học của hàng Phật tử tại gia.
Ban Hướng dẫn Phật tử hoạt động trên cơ sở phụng hành giới luật Phật chế, hoằng dương giáo pháp, tuân thủ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước hiện hành.
CHƯƠNG I
DANH XƯNG - MỤC ĐÍCH
Điều 1: Danh xưng: Ban Hướng dẫn Phật tử,viết tắt là BHDPT.
Điều 2: Mục đích của Ban Hướng dẫn Phật tử là hướng dẫn hàng Phật tử tại gia tu học Phật pháp, hộ trì Tam bảo, tu dưỡng đạo đức bản thân, góp phần xây dựng cuộc sống hòa bình, an lạc cho xã hội.
CHƯƠNG II
HỆ THỐNG TỔ CHỨC
Điều 3:Hệ thống tổ chức của Ban Hướng dẫn Phật tử gồm ba cấp:
- Cấp Trung ương có danh xưng là Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương (viết tắt là BHDPT TƯ).
- Cấp Giáo hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) có danh xưng là Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh.
-Cấp Giáo hội quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) có danh xưng là Ban Hướng dẫn Phật tử huyện.
Điều 4: Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương
1.Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
2. Các phân ban: Trên cơ sở Điều 25 Chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương có bốn phân ban chuyên trách:
a) Phân ban Cư sĩ Phật tử (viết tắt là PB CSPT): Có chức năng tổ chức, hướng dẫn sinh hoạt tu học Phật pháp cho tín đồ thuộc các tự viện, đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện thuộc GHPGVN.
b) Phân ban Gia đình Phật tử (viết tắt là PB GĐPT): Có chức năng tổ chức, hướng dẫn sinh hoạt tu học cho thanh, thiếu, đồng niên, huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT ở các tự viện thuộc GHPGVN.
c) Phân ban Phật tử dân tộc (viết tắt là PB PTDT): Có chức năng truyền bá Phật pháp, xây dựng con người tại chỗ để hướng dẫn cho đồng bào các dân tộc ít người tại các tỉnh, thành trên cả nước sinh hoạt tu học ổn định.
d) Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử (viết tắt là PB TTNPT): Có chức năng tổ chức, hướng dẫn sinh hoạt tu học cho thanh, thiếu, nhi Phật tử tại các tự viện thuộc GHPGVN tùy theo nhu cầu của mỗi tự viện.
3. Số lượng thành viên của mỗi phân ban không quá 37 vị (không tính vào số lượng thành viên chính thức của BHDPT TƯ) do một vị Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chuyên trách làm Trưởng phân ban, hoạt động theo một Nội quy riêng có nội dung phù hợp với Hiến chương GHPGVN và Nội quy này.
Điều 5: Các tiểu ban cấp Trung ương
1. Tùy theo nhu cầu, mỗi phân ban được thành lập các tiểu ban. Mỗi tiểu ban có số lượng thành viên không quá 21 người (không tính vào số lượng thành viên chính thức của phân ban) do một vị Phó Trưởng phân ban chuyên trách làm Trưởng tiểu ban, hoạt động theo một Quy chế riêng có nội dung phù hợp với Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Nội quy của phân ban liên hệ do Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương ban hành.
2. Năm tiểu ban chuyên trách đã được thành lập trước đây là: Tiểu ban Phật tử Khất sĩ, Tiểu ban Phật tử người Hoa, Tiểu ban Phật tử Nam tông Kinh, Tiểu ban Phật tử Nam tông Khmer và Tiểu ban Phật tử hải ngoại nay đều trực thuộc Phân ban cư sĩ Phật tử Trung ương, có cơ cấu tổ chức và nội quy hoạt động như đã quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nội quy này.
Điều 6: Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh
1. Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh trực thuộc sự lãnh đạo của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Ban Trị sự Giáo hội cấp tỉnh sở tại.
2.Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh tùy theo nhu cầu, được thành lập các phân ban tương ứng với các phân ban của cấp Trung ương, có số lượng thành viên không quá 27 vị (không tính vào số lượng thành viên chính thức của Ban HDPT tỉnh), do các vị Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh chuyên trách làm các Trưởng phân ban và được Trưởng Ban Trị sự Giáo hội cấp tỉnh chuẩn y bằng một quyết định.
Điều 7: Ban Hướng dẫn Phật tử huyện
Ban Hướng dẫn Phật tử huyện trực thuộc sự lãnh đạo của Ban Hướng dẫn Phật tử cấp tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội cấp huyện sở tại.
Điều8: Đơn vị cơ sở
Đơn vị cơ sở của Ban Hướng dẫn Phật tử là các đạo tràng cư sĩ Phật tử, đạo tràng Phật tử dân tộc, đơn vị Gia đình Phật tử, câu lạc bộ thanh thiếu nhi Phật tử, các hội đoàn Phật tử sinh hoạt tại các tự viện thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.
CHƯƠNG III
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
Điều 9: Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương
1. Vị Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương là thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN. Các thành viên còn lại do vị Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương mời với đầy đủ các thành phần :
-Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử các Giáo hội cấp tỉnh.
-Thành viên tiêu biểu của các hệ phái.
-Cá nhân tiêu biểu là các Tăng Ni, Cư sĩ có năng lực, uy tín và tâm huyết.
2.Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương có số lượng thành viên không quá 67 người theo Nội quy hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN. Tuy nhiên, do ban này có bốn phân ban và các tiểu ban, nên số lượng thành viên được tăng thêm, nhưng phải được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN xét duyệt và chuẩn y bằng một quyết định.
3.Thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương gồm có:
- Trưởng ban
-Ba Phó Trưởng Ban Thường trực
-Các Phó Trưởng ban chuyên trách
-Các Phó Trưởng ban tiêu biểu
-Một Chánh Thư ký
-Hai Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng (phía Bắc và phía Nam)
-Hai Phó Thư ký phụ trách hai văn phòng (phía Bắc và phía Nam)
-Hai Thủ quỹ (phía Bắc và phía Nam)
-Hai ủy viên tài chính (phía Bắc và phía Nam)
-Ba Ủy viên kiểm soát
-Các Ủy viên thường trực
-Các Ủy viên
4. Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương gồm có: Trưởng ban, ba Phó trưởng Ban Thường trực, các Phó trưởng ban chuyên trách, các Phó trưởng ban tiêu biểu, Chánh thư ký, bốn Phó thư ký, hai Thủ quỹ, hai Ủy viên tài chính, ba Ủy viên kiểm soát và các Ủy viên thường trực với số lượng không quá 33 người.
Điều 10: Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh
1. Vị Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh là thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội cấp tỉnh. Các thành viên còn lại do vị Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh mời với đầy đủ các thành phần :
- Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử các Giáo hội cấp huyện.
- Thành viên tiêu biểu của các hệ phái.
- Cá nhân tiêu biểu là các Tăng Ni, Cư sĩ có năng lực, uy tín và tâm huyết.
2. Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh có số lượng không quá 37 người theo Quy chế hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội cấp tỉnh. Tuy nhiên, do có nhiều phân ban nên số lượng thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh được tăng thêm, nhưng phải được Ban Trị sự Giáo hội cấp tỉnh xét duyệt và chuẩn y bằng một quyết định.
3. Thành phần Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh gồm có:
- Trưởng ban
- Một Phó Trưởng Ban Thường trực
- Các Phó Trưởng ban chuyên trách các phân ban
- Các Phó Trưởng ban tiêu biểu
- Một Chánh Thư ký
- Một Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng
- Hai Phó Thư ký
- Một Thủ quỹ
- Một Ủy viên tài chính
- Một Ủy viên kiểm soát
- Các Ủy viên thường trực
- Các Ủy viên
4. Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh gồm có: Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Thường trực, các Phó trưởng ban, Chánh thư ký, hai Phó thư ký, Thủ quỹ, Ủy viên tài chính, Ủy viên kiểm soát và các Ủy viên thường trực với số lượng không quá 21 người.
Điều 11: Ban Hướng dẫn Phật tử huyện
Thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử huyện gồm có một Trưởng ban, một Phó Trưởng Ban Thường trực, hai Phó Trưởng ban, một Chánh Thư ký, một Phó Thư ký, một Thủ quỹ, một Ủy viên tài chính, một Ủy viên kiểm soát và các Ủy viên với số lượng không quá 15 người. Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử huyện là ủy viên thường trực Ban Trị sự Giáo hội cấp huyện, các thành viên còn lại do vị Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử huyện mời và được Ban Trị sự Giáo hội cấp huyện xem xét chuẩn y bằng một quyết định.
Điều 12:Đối tượng hướng dẫn sinh hoạt, tu học và hành đạo của Ban Hướng dẫn Phật tử các cấp là nam nữ cư sĩ Phật tử, nam nữ Phật tử dân tộc, thanh thiếu nhi Phật tử, huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử, thiện nam, tín nữ sinh hoạt tại các đạo tràng cư sĩ Phật tử, đạo tràng Phật tử dân tộc, câu lạc bộ thanh thiếu nhi Phật tử, đơn vị Gia đình Phật tử, các hội đoàn Phật tử tại các cơ sở tự viện thuộc GHPGVN ở trong nước và nước ngoài.
CHƯƠNG IV
BAN BẢO TRỢ
Điều 13: Ban Hướng dẫn Phật tử các cấp, các phân ban và các tiểu ban thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử các cấp được thành lập ban bảo trợ để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động Phật sự. Ban bảo trợ cấp Trung ương do Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương bổ nhiệm. Ban bảo trợ cấp tỉnh và cấp huyện do Ban Trị sự Giáo hội cùng cấp bổ nhiệm.
CHƯƠNG V
NHIỆM VỤ
Điều 14: Nhiệm vụcấp Trung ương:
1. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương có nhiệm vụ:
a) Trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN xét duyệt chấp thuận trước khi thực hiện các chương trình:
- Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ, hàng năm, hàng quý, tu chỉnh và bổ sung chương trình sinh hoạt của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh.
- Chương trình tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội nghị chuyên đề, mở các khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo lý, nghiệp vụ chuyên môn.
b) Báo cáo định kỳ sáu tháng một lần các hoạt động Phật sự và các đề xuất mới cho Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua Văn phòng 1 và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội.
c) Hằng năm thăm và làm việc với Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh để nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hướng dẫn Phật tử của các tỉnh.
2. Các Phân ban thuộc BHDPT Trung ương có nhiệm vụ:
a) Soạn thảo chương trình sinh hoạt tu học của phân ban và các tiểu ban trực thuộc, đệ trình Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương xét duyệt chấp thuận và chịu trách nhiệm đôn đốc triển khai thực hiện.
b) Báo cáo định kỳ sáu tháng một lần các hoạt động Phật sự và các đề xuất mới cho Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
3. Các Tiểu ban thuộc các Phân Ban Trung ương có nhiệm vụ:
a) Soạn thảo chương trình hoạt động nhiệm kỳ, hàng năm và hàng quý của tiểu ban đệ trình Ban Thường trực Phân Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương liên hệ xét duyệt chấp thuận và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.
b) Báo cáo định kỳ sáu tháng một lần các hoạt động Phật sự và các đề xuất mới cho Ban Thường trực Phân Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương liên hệ.
Điều 15: Nhiệm vụ Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh:
1. Thực hiện mọi Phật sự của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, của Ban Trị sự Giáo hội cấp tỉnh giao phó.
2. Báo cáo định kỳ sáu tháng một lần các hoạt động Phật sự và các đề xuất mới cho Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Ban Trị sự Giáo hội cấp tỉnh.
3. Lập các chương trình sinh hoạt, tu học như: mở khóa tu, lớp giáo lý, hội thi giáo lý cho các đạo tràng CSPT, đạo tràng PTDT, câu lạc bộ TTNPT, đơn vị GĐPT và các hội đoàn Phật tử để nâng cao trình độ giáo lý và kiến thức chuyên môn trình Ban Trị sự Giáo hội cấp tỉnh thông qua trước khi thực hiện.
4. Hàng năm thăm và làm việc với các BHDPT huyện, các đạo tràng CSPT, đạo tràng PTDT, câu lạc bộ TTNPT, đơn vị GĐPT và các hội đoàn Phật tử tại các cơ sở tự viện tiêu biểu để nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức Hướng dẫn Phật tử của từng địa phương.
Điều 16: Nhiệm vụ Ban Hướng dẫn Phật tử huyện:
Các Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử, Cư sĩ Phật tử, Phật tử dân tộc, Thanh thiếu nhi Phật tử và Ủy viên Gia đình Phật tử cấp huyện có nhiệm vụ:
1. Thực hiện mọi chủ trương, kế hoạch của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh.
2. Thực hiện chương trình, kế hoạch của Ban Trị sự Giáo hội cấp huyện có liên quan đến ngành Ban Hướng dẫn Phật tử.
3. Thường xuyên theo dõi, thăm viếng, đôn đốc, nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, phản ánh những ý kiến của các đạo tràng CSPT, đạo tràng PTDT, câu lạc bộ TTNPT, đơn vị GĐPT và các hội đoàn Phật tử tại cơ sở, báo cáo và tham mưu định hướng hoạt động cho Ban Trị sự Giáo hội cấp huyện và Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh.
4. Báo cáo định kỳ sáu tháng một lần các hoạt động Phật sự, số liệu đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường của các đạo tràng CSPT, đạo tràng PTDT, câu lạc bộ TTNPT; sự sinh hoạt và số liệu huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT tại các tự viện và các đề xuất mới về Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội cấp huyện và Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh.
5. Báo cáo đột xuất những Phật sự đặc biệt cần thiết và đề xuất hướng giải quyết cho Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội cấp huyện và BHDPT tỉnh.
Điều 17: Những nhiệm vụ chung của các cấp:
1. Kiểm tra, đánh giá, mở khóa huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, kiến thức tổng quát của các thành viên thuộc các bộ phận chuyên trách trực thuộc.
2. Tổ chức khóa tu, mở lớp giáo lý, thành lập các đạo tràng CSPT, đạo tràng PTDT, câu lạc bộ TTNPT, thành lập các đoàn hoằng pháp cư sĩ để truyền bá chánh pháp đến các vùng miền chưa có Phật tử.
3. Hưởng ứng, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, hội nhập cộng đồng, giao lưu văn hóa nghệ thuật với các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội cấp tỉnh, cấp huyện và các đoàn thể xã hội.
4. Hưởng ứng, tham gia các chương trình phối hợp hành động, chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Ủy ban Mặt trận các cấp đề ra.
5. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử các cấp được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử các cấp do Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương ban hành.
CHƯƠNG VI
NHIỆM KỲ
Điều 18: Nhiệm kỳ của Ban Hướng dẫn Phật tử các cấp:
1. Nhiệm kỳ của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương là 5 năm, tương ứng với nhiệm kỳ của Hội đồng Trị sự GHPGVN.
2. Nhiệm kỳ của Ban Hướng dẫn Phật tử cấp tỉnh và cấp huyện là 5 năm, tương ứng với nhiệm kỳ của Ban Trị sự Giáo hội cùng cấp.
Điều 19: Khuyết nhiệm giữa nhiệm kỳ:
1. Trong giữa nhiệm kỳ, nếu có thành viên nào trong Ban Thường trực BHDPT Trung ương bị khuyết thì vị Trưởng ban sẽ đề cử một ủy viên chính thức khác của Ban thay thế tại kỳ họp sáu tháng đầu năm hoặc tại kỳ hội nghị tổng kết cuối năm gần nhất. Riêng ngôi vị Trưởng ban thì phải do Hội đồng Trị sự GHPGVN thỉnh cử bổ khuyết.
2. Đối với cấp tỉnh và cấp huyện, việc cử bổ sung thay thế ủy viên khuyết nhiệm giữa nhiệm kỳ cũng được áp dụng như tại Khoản 1 Điều 19 Nội quy này.
Điều 20: Chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ:
1. Giữa hai nhiệm kỳ kế tiếp của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, vị nguyên Trưởng ban có nhiệm vụ bàn giao văn phòng và công tác cho vị tân Trưởng ban.
2. Trong thời gian chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, vị tân Trưởng ban kết hợp với vị nguyên Trưởng ban và các thành viên tiếp tục điều hành Phật sự cho đến khi có quyết định bổ nhiệm tân Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
3. Đối với cấp tỉnh và cấp huyện, việc chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ cũng được áp dụng như tại Khoản 1 và 2, Điều 20 Nội quy này.
CHƯƠNG VII
HỘI HỌP – HỘI NGHỊ
Điều21:Hội Họp:
1. Cấp Trung ương:
Mỗi năm Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương có các kỳ họp định kỳ và họp bất thường sau đây:
a) Họp Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương để sơ kết công tác Phật sự. Thời gian họp vào khoảng giữa năm, tương ứng với kỳ hội nghị của Ban Thường trực Hội đồng trị sự. Thành phần dự họp gồm các thành viên Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
b) Trường hợp có duyên sự cần thiết, Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương có thể tổ chức cuộc họp bất thường, thành phần tham dự gồm Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, đại diện Ban Hướng dẫn Phật tử cấp tỉnh và các đại biểu có liên quan đến công việc để giải quyết.
c) Các cuộc họp trên đều do Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương triệu tập và chủ trì. Nếu Trưởng ban vì duyên sự đặc biệt không thể triệu tập, chủ trì thì phải ủy nhiệm cho một trong ba vị Phó trưởng Ban Thường trực triệu tập, chủ trì.
2. Cấp Tỉnh
Mỗi năm Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh có các kỳ họp định kỳ và họp bất thường sau đây:
a) Họp Ban Thường trực BHDPT tỉnh định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý để kiểm tra, đánh giá và giải quyết các Phật sự của Ban.
b) Nếu có duyên sự cần thiết, Ban Thường trực BHDPT tỉnh có thể tổ chức cuộc họp bất thường, thành phần tham dự gồm Ban Thường trực BHDPT tỉnh, đại diện Ban Hướng dẫn Phật tử cấp huyện và các đại biểu có liên quan đến công việc để giải quyết.
c) Các cuộc họp trên do Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh triệu tập và chủ trì. Nếu Trưởng ban vì duyên sự đặc biệt không thể triệu tập, chủ trì thì phải ủy nhiệm cho vị Phó trưởng Ban Thường trực triệu tập, chủ trì.
3) Cấp huyện
Mỗi năm Ban Hướng dẫn Phật tử cấp huyện có các kỳ họp định kỳ và họp bất thường sau đây:
a) Họp định kỳ hàng tháng, hàng quý, cuối năm để kiểm tra, đánh giá và giải quyết các Phật sự của Tiểu ban.
b) Nếu có duyên sự cần thiết, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử cấp huyện có thể tổ chức cuộc họp bất thường, thành phần tham dự gồm tất cả các thành viên trong ban và các đại biểu có liên quan đến công việc để giải quyết.
c) Các cuộc họp trên do Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử cấp huyện triệu tập và chủ trì. Nếu Trưởng ban vì duyên sự đặc biệt không thể triệu tập, chủ trì thì phải ủy nhiệm cho vị Phó trưởng Ban Thường trực triệu tập, chủ trì.
Điều22: Hội Nghị :
1. Cấp Trung ương
a) Hội nghị Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương được tổ chức vào cuối mỗi năm trong nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ do Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương triệu tập và chủ trì, nếu Trưởng ban vì duyên sự đặc biệt không thể triệu tập, chủ trì thì phải ủy nhiệm cho một trong ba vị Phó trưởng Ban Thường trực triệu tập, chủ trì, để tổng kết công tác Phật sự trong năm qua hoặc trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự cho năm tới hoặc nhiệm kỳ tới.
b) Thành phần đại biểu chính thức gồm có:
- Toàn thể thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
- Đại diện các phân ban và các tiểu ban trực thuộc Ban HDPT Trung ương.
- Đại diện các Ban bảo trợ thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
- Đại diện Ban Hướng dẫn Phật tử cấp tỉnh.
c) Thời gian hội nghị phải trước kỳ Hội nghị thường niên của Hội đồng Trị sự GHPGVN ít nhất là một tháng và trước kỳ họp chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Phật Giáo toàn quốc của Hội đồng Trị sự ít nhất là ba tháng.
d) Số lượng đại biểu hội nghị do Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương quy định. Số lượng đại biểu tham dự hội nghị phải đạt hai phần ba số lượng đại biểu được mời. Nghị quyết của hội nghị phải được ba phần tư số lượng đại biểu hiện diện tán thành thì kết quả hội nghị mới có giá trị.
2. Cấp Tỉnh
a) Hội nghị Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh được tổ chức vào cuối mỗi năm trong nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ, do Trưởng ban BHDPT cấp tỉnh triệu tập và chủ trì, nếu Trưởng ban vì duyên sự đặc biệt không thể triệu tập, chủ trì thì phải ủy nhiệm cho vị Phó Trưởng Ban Thường trực triệu tập, chủ trì để tổng kết công tác Phật sự trong năm qua hoặc trong nhiệm kỳ và đề ra phương hướng hoạt động cho năm tới hoặc nhiệm kỳ tới.
b) Thành phần đại biểu chính thức gồm có:
-Thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh
-Thành viên các phân ban thuộc BHDPT tỉnh
-Đại diện các Ban bảo trợ thuộc BHDPT tỉnh
-Đại diện các Ban Hướng dẫn Phật tử huyện.
- Đại diện Ban điều hành các đạo tràng CSPT, đạo tràng PTDT, câu lạc bộ TTNPT, ban huynh trưởng GĐPT và hội đoàn Phật tử tại các tự viện.
c) Thời gian hội nghị phải trước kỳ Hội nghị thường niên của Ban Trị sự Giáo hội tỉnh ít nhất là hai tháng và trước kỳ họp chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Phật Giáo tỉnh ít nhất là một tháng.
d) Số lượng đại biểu hội nghị do Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh quy định. Số lượng đại biểu tham dự hội nghị phải đạt hai phần ba số lượng đại biểu được mời. Nghị quyết của hội nghị phải được ba phần tư số lượng đại biểu hiện diện tán thành thì kết quả hội nghị mới có giá trị.
3) Cấp huyện
a) Hội nghị Ban Hướng dẫn Phật tử huyện được tổ chức vào cuối nhiệm kỳ, do Trưởng ban HDPT huyện triệu tập và chủ trì, nếu Trưởng ban vì duyên sự đặc biệt không thể triệu tập, chủ trì thì phải ủy nhiệm cho vị Phó trưởng Ban Thường trực triệu tập, chủ trì để tổng kết công tác Phật sự trong nhiệm kỳ và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự cho nhiệm kỳ tới.
b) Thành phần đại biểu chính thức gồm có:
- Toàn thể thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử huyện.
- Đại diện Ban điều hành các đạo tràng CSPT, đạo tràng PTDT, câu lạc bộ TTNPT, ban huynh trưởng GĐPT và các hội đoàn Phật tử tại các tự viện thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong huyện.
- Đại diện Ban bảo trợ của Ban Hướng dẫn Phật tử huyện và của các đạo tràng, câu lạc bộ, đơn vị GĐPT, các hội đoàn Phật tử trong huyện.
CHƯƠNG VIII
TÀI CHÍNH
Điều23:Tài chính của Ban Hướng dẫn Phật tử các cấp gồm có:
- Tài vật của Giáo hội và Ban ngành các cấp tài trợ
- Công đức phí do thành viên BHDPT các cấp đóng góp
- Tài vật được hiến cúng hợp pháp
- Tài vật do Ban Hướng dẫn Phật tử các cấp tự tạo hợp pháp.
CHƯƠNG IX
TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC – KỶ LUẬT
Điều 24: Ban Hướng dẫn Phật tử các cấp xét và đề xuất với cấp Giáo hội có thẩm quyền tặng Bằng tuyên dương công đức hoặc Bằng công đức cho các tập thể và cá nhân có nhiều công đức trong việc cúng dường cho các hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử các cấp.
Điều25:Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương xét tặng Kỷ niệm chương hoặc Bằng công đức cho tập thể và cá nhân có thành tích sinh hoạt tu học tinh tiến, xuất sắc; có công đức phục vụ, cúng dường cho các hoạt động của BHDPT các cấp, thông qua sự đề xuất của Ban Thường trực BHDPT và các Trưởng phân ban các cấp.
Điều 26: Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh xét tặng Bằng công đức cho tập thể và cá nhân có thành tích sinh hoạt tu học tinh tiến, xuất sắc hoặc có công đức phục vụ, cúng dường cho các hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử.
Điều 27: Ban Hướng dẫn Phật tử các cấp xét và đề xuất với cấp giáo hội có thẩm quyền khuyến cáo kiểm điểm, đình chỉ công tác, bãi miễn chức danh (tùy theo mức độ vi phạm) đối với các thành viên có những hoạt động vi phạm giới luật Phật chế, Hiến chương GHPGVN, Nội quy của Ban và pháp luật nhà nước hiện hành trong phạm vi quản lý của cấp thực hiện.
Điều 28: Ban Hướng dẫn Phật tử các cấp khuyến cáo kiểm điểm, đình chỉ công tác, bãi miễn chức danh (tùy theo mức độ vi phạm) đối với các thành viên do Trưởng ban BHDPT cùng cấp bổ nhiệm có những hoạt động vi phạm giới luật Phật chế, Hiến chương GHPGVN, Nội quy, Quy chế hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử và pháp luật nhà nước hiện hành.
CHƯƠNG X
HIỆU LỰC - TU CHỈNH
Điều 29: Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương là văn bản có giá trị chung cho bốn phân ban, các tiểu ban Trung ương, Ban Hướng dẫn Phật tử cấp tỉnh, cấp huyện, các đạo tràng Cư sĩ Phật tử, đạo tràng Phật tử dân tộc, câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử, đơn vị Gia đình Phật tử, các hội đoàn Phật tử tại các tự viện thuộc GHPGVN ở trong nước và nước ngoài.
Điều 30: Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương được tu chỉnh để phù hợp với yêu cầu mới của giáo hội chỉ khi nào có một trong ba trường hợp sau đây:
1.Sự chỉ đạo của Hội đồng Trị sự GHPGVN.
2. Sự đề xuất của Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
3. Sự nhất trí đề nghị của 2/3 số lượng thành viên BHDPT Trung ương.
Điều 31: Việc tu chỉnh Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương được quy định như sau:
1. Thành lập Tiểu ban soạn dự thảo nội quy tu chỉnh. Thành phần, nhiệm vụ của Tiểu ban soạn dự thảo nội quy tu chỉnh do Ban Thường trực BHDPT TƯ quyết định.
2. Dự thảo nội quy tu chỉnh phải được trình bày tại hội nghị BHDPT TƯ và phải được 2/3 số lượng đại biểu tán thành.
3. Dự thảo nội quy tu chỉnh sau khi được tán thành phải trình Hội đồng Trị sự GHPGVN chuẩn y bằng một quyết định mới có hiệu lực áp dụng.
Điều 32: Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tu chỉnh lần thứ IV này được xây dựng trên cơ sở của Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ V được thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ VII ngày 24/11/2012, của Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tu chỉnh lần thứ III được Hội đồng Trị sự chuẩn y ngày 22/8/2008 và của Thông tư số 533/TT-HĐTS ngày 20/12/2012 của Hội đồng Trị sự hướng dẫn việc tu chỉnh nội quy hoạt động của các Ban, Viện Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 – 2017).
Nội quy này gồm có Lời nói đầu, 10 chương, 32 điều đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa VII (2012 – 2017) thông qua trong kỳ hội nghị sáu tháng đầu năm 2013 vào ngày 02 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực áp dụng từ ngày Hội đồng Trị sự ký Quyết định ban hành.


 
 

Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn Phattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này