Thông bạch An cư Kiết hạ PL. 2556 - Phật Giáo Việt Nam
19:36 +07 Thứ hai, 20/05/2024

Thông bạch An cư Kiết hạ PL. 2556

Thứ sáu - 24/02/2012 15:49
Thông bạch An cư Kiết hạ PL. 2556

Thông bạch An cư Kiết hạ PL. 2556

(HDPT) - Hồ sơ xin cấp Chứng điệp An cư Kiết hạ gồm có: Đơn xin an cư Kiết hạ, bản sao Giấy chứng điệp Thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni do Trung ương Giáo hội cấp, 2 ảnh màu 2x3.
 

 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

------ o0o ------

Số : 037/TB.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- o0o ----------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2012


THÔNG BẠCH
 
TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ PL. 2556
Kính gởi : BAN TRỊ SỰ CÁC TỈNH - THÀNH HỘI PHẬT GIÁO
 
Kính thưa Quý Ban,
- Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng Đức Phật chế và truyền thống An cư Kiết hạ, Tăng Ni hằng năm phải An cư ba tháng (hoặc tiền An cư hay hậu An cư) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Huệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân.
- Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2012 của GHPGVN.
Thừa ủy nhiệm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Tăng sự Trung ương hướng dẫn việc tổ chức An cư Kiết hạ PL.2556 tại các Tỉnh, Thành hội Phật giáo trong cả nước như sau:
A. Về mặt tổ chức :
1.      Việc tổ chức An cư Kiết hạ do Ban Trị sự chịu trách nhiệm đăng ký với UBND tỉnh, thành và ấn định địa điểm an cư. Mỗi đơn vị Tỉnh, Thành hội Phật giáo có thể tổ chức từ hai điểm ACKH tập trung trở lên (Tăng, Ni an cư riêng biệt). Nếu Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo ủy nhiệm cho Ban Đại diện Phật giáo Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh tổ chức, đều phải thực hiện theo các quy định đã nêu.
2.      Đối với những đơn vị Tỉnh, Thành hội Phật giáo không đủ điều kiện tổ chức ACKH tập trung, có thể tổ chức liên tỉnh và đề nghị Chính quyền địa phương cho Tăng Ni đến ACKH tại các Tỉnh, Thành hội Phật giáo có tổ chức An cư Kiết hạ tập trung.
Khuyến khích Tăng Ni an cư tại các Trường hạ tập trung (nội thiền) thực tập thuyết giảng, làm báo tường để đánh giá thành quả tu học của hành giả an cư.
Đối với những cơ sở Tự viện tập thể có đông Tăng Ni, muốn tổ chức an cư tại chỗ thì phải đăng ký và được Ban Đại diện cấp Quận, Huyện và Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo chấp thuận bằng văn bản mới được tổ chức.
5.      Tùy theo điều kiện và khả năng của địa phương, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo có thể tổ chức khóa Bồi dưỡng Trụ trì hoặc một số công tác chuyên môn khác nhân mùa An cư Kiết hạ.
B. Thủ tục hành chánh:
1. Về mặt Giáo hội:
a.    Điểm An cư Kiết hạ tập trung do Ban Đại diện Phật giáo Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh tổ chức, Ban Đại diện Phật giáo phải chịu trách nhiệm đăng ký với UBND quận, huyện và Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo.
b.    Điểm An cư Kiết hạ do Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo tổ chức, Ban Trị sự chịu trách nhiệm trực tiếp với Trung ương Giáo hội.
2. Về mặt Luật pháp: Việc tổ chức An cư Kiết hạ phải chấp hành đúng các quy định của điều 20, Chương III Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.
a.    Đối với những điểm ACKH tập trung cấp Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh (sau đây gọi chung là Quận) thì đăng ký với Ủy Ban Nhân Dân Quận.
b.    Đối với những điểm ACKH tập trung cấp Tỉnh, Thành phố thì đăng ký với Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, Thành phố.
c.    Đối với Tăng Ni ở các Tỉnh, Thành hội khác đến xin ACKH tại các Tỉnh, Thành hội Phật giáo có tổ chức An cư tập trung thì phải được sự cho phép của Ban Trị sự và đăng ký tạm trú, tạm vắng với Chính quyền địa phương.
3.  Hồ sơ đăng ký :
a.    Trường hợp An cư Kiết hạ tại chỗ: Trú xứ có từ 20 vị Tỳ kheo thường trú trở lên muốn an cư tại chỗ phải đăng ký với Ban Đại diện Phật giáo cấp Quận và Ban Trị sự. Hồ sơ gồm có: Danh sách hành giả an cư theo mẫu lý lịch trích ngang (Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sanh, năm thọ giới, địa chỉ thường trú); Ban Chức sự, chương trình tu học. Khi được sự chấp thuận của Ban Đại diện Phật giáo cấp Quận và Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo thì mới được phép tổ chức.
b.    Đối với những điểm An cư Kiết hạ tập trung cấp Quận, Huyện, Thị xã, Tỉnh, Thành phố do Ban Đại diện Phật giáo cấp Quận, Ban Trị sự Phật giáo tổ chức, hồ sơ đăng ký với Chính quyền gồm có: Đơn đăng ký, danh sách Ban tổ chức, danh sách Ban Giảng huấn, chương trình tu học, danh sách hành giả an cư Kiết hạ theo mẫu lý lịch trích ngang (Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sanh, giới phẩm, giáo phẩm, địa chỉ thường trú).
c.    Sau khi được sự chấp thuận của Chính quyền địa phương, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo làm giấy giới thiệu xin tạm vắng, tạm trú cho Tăng Ni và đăng ký tạm trú với Chính quyền địa phương nơi có trường Hạ.
C.     Nội dung sinh hoạt trong 3 tháng An cư Kiết hạ :
Để đạt được mục đích của việc an cư kiết hạ là thúc liễm thân tâm trau dồi Giới hạnh, tu tập Định Huệ và thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Ban tổ chức các Điểm an cư tập trung cần chú trọng một số nội dung cơ bản sau đây:
1.     Thực hiện đầy đủ các thời khóa tụng niệm, tọa Thiền, niệm Phật, kinh hành... giữ gìn oai nghi tế hạnh trong tu tập, sinh hoạt hàng ngày.
2.     Tùy theo trình độ của Tăng Ni từng địa phương, Ban Giảng huấn có thể trích giảng một số vấn đề trong Kinh, Luật hoặc giảng chuyên đề cho hành giả An cư tại các Trường Hạ.
3.     Đối với những Trường hạ có nhiều vị Trụ trì và Tăng Ni lớn tuổi, có thể kết hợp chương trình bồi dưỡng Trụ trì và công tác hành chánh Giáo hội theo một số tài liệu như: Luật học đại cương, Yết ma Chỉ Nam, tài liệu liên quan đến quan điểm Trụ trì, chương trình hoạt động nhiệm kỳ VI (2007 – 2012), Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, chương trình hoạt động và nghị quyết của Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo.
4.     Đối với những Trường hạ có nhiều Tăng Ni trẻ, nên chú trọng đến việc phát hiện những nhân tố mới trong Phật giáo, thông qua phần thực tập diễn giảng và làm báo tường. Trung ương Giáo hội ủy nhiệm cho Ban Trị sự, Ban Giảng huấn các Trường hạ tổ chức và hướng dẫn. Nếu có yêu cầu nhờ Trung ương Giáo hội hỗ trợ thì đề nghị Quý Ban Trị sự gởi công văn gửi về Văn phòng TWGH trước ngày khai Hạ một tháng để tiện việc sắp xếp.
5.     Sắp xếp thời gian mời đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Tôn giáo/Dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Tỉnh, Thành phố đến trình bày một số vấn đề liên quan đến tôn giáo và giới thiệu nội dung các bộ Luật đã được Nhà nước ban hành, nhất là Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo, cũng như báo cáo tình hình thời sự trong và ngoài nước.
D. Thời gian An cư Kiết hạ :
1.     Đối với Phật giáo Bắc Tông và Hệ Khất sĩ thời gian tiền An cư bắt đầu vào ngày 16 tháng 04 âm lịch, kết thúc vào ngày 16 tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, do năm Nhâm Thìn (2012), nhuần hai tháng 4 âm lịch, do đó thời gian an cư PL. 2556 sẽ bắt đầu từ ngày 16/4 nhuần (05/6/2012), kết thúc ngày 16/7/âm lịch (01/9/2012).
2.     Đối với Phật giáo Nam Tông thời gian An cư sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 6 âm lịch, kết thúc vào ngày 15 tháng 9 âm lịch.
E. Thời gian gởi báo cáo kết quả tổ chức An cư kiết hạ về Văn phòng Trung ương Giáo hội:
Sau khi công việc tổ chức An cư Kiết hạ đã ổn định, Quý Văn phòng Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo tiến hành lập danh sách Tăng Ni an cư tập trung và Tăng Ni an cư tại chỗ gởi về Văn phòng Trung ương Giáo hội. Danh sách phân làm hai loại :
1.     Danh sách những Tăng Ni đã được TWGH cấp chứng điệp An cư Kiết hạ.
Danh sách những Tăng Ni an cư kiết hạ lần đầu để Trung ương Giáo hội xét duyệt cấp chứng điệp An cư Kiết hạ cho Tăng Ni. Danh sách lập theo mẫu lý lịch trích ngang: Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sinh, năm thọ giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, địa chỉ thường trú, địa chỉ An cư Kiết hạ.
-         Hồ sơ xin cấp Chứng điệp An cư Kiết hạ gồm có: Đơn xin an cư Kiết hạ, bản sao Giấy chứng điệp Thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni do Trung ương Giáo hội cấp, 2 ảnh màu 2x3.
3.     Đối với những hành giả an cư giới phẩm Sa di, Sa di Ni, Thức Xoa, do Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo cấp giấy chứng nhận an cư.
4.   Thời gian gởi hồ sơ về Văn phòng Trung ương Giáo hội, chậm nhất là ngày 16 tháng 6 âm lịch.
–       Các Tỉnh, Thành hội Phật giáo phía Bắc gởi về Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội - Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, Thành phố Hà Nội.
–       Các Tỉnh, Thành hội Phật giáo phía Nam gởi về Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội - Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Kính chúc Quý Ban thân tâm thường an lạc và thành tựu các Phật sự.

Nơi nhận :

- Như trên

- UBTW MTTQVN

- Ban Tôn giáo Chính phủ

- Văn phòng T.176

- VP Ban Dân Vận TW (T.78)

- UBND, UBMTTQ, Sở Nội vụ các Tỉnh, TP

“để biết và giúp đỡ”

- Lưu VPI - VPII

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC TĂNG SỰ  T.Ư

(đã ký)

Hoà Thượng THÍCH TỪ NHƠN

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn Phattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này